Změny v zákoně o DPH od 1. 7. 2017

OBSAH KURZU:

Významné změny přináší novela zákona o DPH od 1.7.2017:

– Zpřesňují se pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat DPH při dodání zboží a poskytnutí služby (upřesnění pro případy přijetí zálohy před uskutečněním zdanitelného plnění a pro případy prodeje voucherů, dárkových poukázek nebo dobíjecích kuponů) a změny v pravidlech pro určení dne uskutečnění zdanitelného plnění

– Zpřesňují se pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet DPH (upřesnění pro případy přijetí zálohy před uskutečněním osvobozeného plnění)

– Nové ustanovení o uskutečnění plnění a povinnosti přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od DPH

– Nové ustanovení o uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat DPH při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku

– Nové ustanovení o uskutečnění plnění a povinnosti přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko

– Změny v pravidlech pro osvobození od DPH při vývozu zboží

– Zpřesňují se pravidla pro osvobození od DPH u přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

– Dochází k zavedení definice toho, co se pro účely určení místa plnění rozumí službou vztahující se k nemovité věci a to ve vazbě na od roku 2017 účinné Nařízení rady EU

– Režim přenesení daňové povinnosti se rozšiřuje na službu poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a na další zdanitelná plnění (na dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem, na dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, na dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji)

– Stanovují se nová pravidla pro úpravu původně uplatněného odpočtu DPH u majetku pořízeného na finanční leasing a to ve vazbě na rozšíření definice dlouhodobého majetku

– Stanovují se nová pravidla pro úpravu původně uplatněného odpočtu DPH u majetku a to v případě jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny

– Zkrácení lhůty pro jednorázovou úpravu odpočtu DPH u dlouhodobého majetku

– Zpřísnění pravidel pro opravu odpočtu DPH (pro snížení původně uplatněného odpočtu DPH)

– Prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet DPH v krácené výši

– Zákaz odpočtu DPH při pořízení zboží z jiného členského státu ve vazbě na specifické určení místa plnění při tomto pořízení zboží

– Upravují se pravidla pro vykázání DPH za nesprávné zdaňovací období ve prospěch a neprospěch plátců DPH

–  Zavádí se institut „nespolehlivé osoby“ vedle dosavadního institutu „nespolehlivého plátce“

– Zrušení specifických pravidel pro uplatňování DPH u společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) a možnost postupovat do 31. 12. 2018 nadále podle těchto zrušených pravidel

– Další změny

Kurz umožní se s těmito všemi změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o DPH po jeho novele od 1. 7. 2017.

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, obsahující přehled hlavních změn v zákoně o DPH od 1. 7. 2017 a také materiál na CD s podrobným popisem těchto změn, jehož autorem je přednášející.