Balíček daňových změn v DPH a daních z příjmů od r. 2019

OBSAH KURZU:

Změny v DPH

Několik stovek změn přináší novely zákona o DPH od roku 2019:

– Změny v režimu přenesení daňové povinnosti

– Změny v úpravě kontrolního hlášení

– Změny v pravidlech pro vystavování daňových dokladů

– Změny u oprav základu a výše DPH, změny u souvisejících opravných daňových dokladů a u oprav odpočtu DPH u odběratele

– Nová ustanovení o opravě základu DPH v případě nedobytné pohledávky (rozšíření možnosti opravy i na jiné pohledávky než na pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení) a nová ustanovení o související opravě odpočtu DPH u dlužníka

– Nová pravidla pro uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů

– Změny u osvobození od DPH u služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží

– Nová pravidla pro úpravu původního odpočtu DPH u oprav na nemovité věci, dojde-li k dodání této nemovité věci

– Upřesnění postupu v případě časového posunu, kdy jsou plátcem skutečnosti rozhodné pro stanovení DPH uvedeny v daňovém přiznání za dřívější nebo pozdější zdaňovací období, než do kterého náležely, a v případě, kdy je plátcem v režimu reverse charge přiznána DPH v jiném zdaňovacím období, než do kterého náležela   

– Změny v osvobození od DPH u dodání vybrané nemovité věci

– Změny v pravidlech pro stanovení místa plnění při poskytnutí elektronicky poskytované služby, telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání osobě nepovinné k dani 

Širší pojetí toho, kdy se na leasingové smlouvy budou uplatňovat standardní pravidla pro uplatňování DPH při prodeji zboží

Změny při stanovení základu DPH a výpočtu DPH

– Ukončení přechodného období a nový režim uplatnění DPH pro všechny společnosti (dříve sdružení)

– Další změny

Změny v daních z příjmů

– Daňové dopady zvýšení minimální mzdy

– Daňové dopady zvýšení průměrné mzdy

– Změny v základu daně u příjmů ze závislé činnosti

– Rozšíření oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích do zahraničí

– Úprava základu daně ovládající společností na území České republiky o vybrané příjmy ovládané zahraniční společnosti

– Nová úprava omezení uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček a dalších nadměrných výpůjčních výdajů

– Další změny

Kurz umožní se s těmito všemi změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o DPH a zákona o daních z příjmů od roku 2019. 

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, obsahující přehled hlavních změn v zákoně o DPH a v zákoně o daních z příjmů od roku 2019, a také materiál na CD s podrobným popisem těchto změn, jehož autorem je přednášející. 

ZAMĚSTNANCŮM OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ VYSTAVUJEME CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉHO DAŇOVÉHO KURZU.